Exhibition

11 Artists, 11 Works Exhibition

Armenian Center for Contemporary Experimental Art (NPAK / ACCEA)


11 Artists, 11 Works Exhibition
26 avr. 2024   12:00 PM
1/3 Buzand St, Yerevan 0010, Armenia
Yerevan - Armenia

մեծ ոգևորությամբ ցանկանում ենք ձեզ հետ կիսվել “ԿԱՊ”-ի և “ՀԲԸՄ ԿԱՏԱՊՈՒԼՏԻ”-ի համագործակցությամբ: Այսպիսով, ապրիլի 26-ից 28-ը բոլորիդ սիրով հրավիրում ենք ՆՓԱԿ, որտեղ տեղի կունենա մեր հաջորդ “ 11 նկարիչ, 11 աշխատանք” ցուցահանդես վաճառքը:

Շեշտենք նաև, որ ցուցադրության վերջին օրը լինելու է փակ աճուրդ: Ցուցադրությունը բաց է լինելու ժամը 12:00-21:00:

Ցուցադրությունը միտված է մի տարածքում համախմբել տարբեր սերունդների արվեստագտների՝ ներկայացնելով նրանց տարբեր շրջանից, կամ շարքերից մեկական աշխատանք։ Ցուցադրության գաղափարն է դիտողին ներկայացնել արվեստագետների ժանրային, գեղագիտական, արվեստային մտածողության նման, կամ կտրուկ տարբեր հարաբերումները ժամանակի մեջ։ 

We are thrilled to invite you to join us in a special collaboration between KAP Community and the AGBU Katapult Pavilion.

From April 26th to 28th, we warmly welcome you to NPAC for our upcoming “11 Artists, 11 Works” exhibition. Exhibition hours are from 12:00 to 21:00. Please note that the final day of the exhibition will be a closed Auction.

The exhibition aims to bring together various artists from different generations, presenting their works from different series. The exhibition’s goal is to introduce viewers to the diverse artistic, aesthetic, artistic thinking, or radical differences within a period of time. We hope to see you there!

Back to the calendar