Dance

Գառնի Պարային Դպրոցի Տարեկան Ելոյթ - École de danse Garni en spectacle

Garni Dance Ensemble & Dance School


Գառնի Պարային Դպրոցի Տարեկան Ելոյթ - École de danse Garni en spectacle
2 juin 2024   5:30 PM
École Alex Manoogian 755 Rue Manoogian Montréal, QC
Quebec - Canada

Tickets Available Starting Saturday May 4th 2024 General admission, no assigned seating. For ticket purchase and information, contact us by phone, e-mail or in-person during class hours.

Տոմսերը տրամադրելի են Մայիս 4 2024 թուականէն սկսեալ Առանց նշանակուած նստատեղի։ Տոմսերու ապահովելու և տեղեկութիւններու համար դիմել հեռաձայնով, e-mail կամ անձամբ դասի ժամերուն։

INFO@GARNIDANCE.CA // (514) 748-2428

Billet: 20 $

Back to the calendar